Külső minőségbiztosítás Magyarországon

 

 

Kialakulás, jogszabályi háttér

A felsőoktatás külső minőségbiztosítása Magyarországon 1993-tól működik. Ekkor jelent meg a felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. tv.), mely létrehozta a felelős szervezetet, a Magyar Akkreditációs Bizottságot (MAB), rögzítette annak szervezeti és működési kereteit, meghatározta – törvényi szinten – a feladatait. A részletesebb szabályozás, a MAB-ról szóló kormányrendelet 1997-ben jelent meg. A felsőoktatási törvény 1993 óta számtalan alkalommal módosult, sőt, teljesen új törvény jelent meg 2005-ben, majd – immár nemzeti felsőoktatási törvény néven – 2011-ben. Ezzel a törvénnyel a MAB-ra vonatkozó szabályozás gyökeresen megváltozott. A MAB feladatok jó részének Oktatási Hivatal általi közigazgatási hatósági eljárásokba illesztése mellett a törvény 11 hónappal mandátumának lejárta előtt menesztette a MAB testületét; a delegálási szabályok változtatásával a testületi ciklust a korábbi 3 évről 6 évre növelte; az új testületi tagok felének, valamint a MAB elnökének kiválasztását (utóbbit az MTA elnökével egyetértésben) az oktatásért felelős miniszter kezébe adta; csakúgy, mint a Felülvizsgálati bizottság, s a Felügyelő bizottság tagjainak kiválasztását. Ez a szabályozás csak a MAB 2013-as nemzetközi külső értékelése során kapott kritika, s a MAB teljes jogú ENQA tagságának felfüggesztése nyomán változott némileg. A 2011-es törvénynek szintén sok módosítása volt azóta, s ugyanezt mondhatjuk el a kapcsolódó kormányrendeletekről. A felsőoktatás szabályozása Magyarországon az utóbbi 20-25 évben meglehetősen gyakran változott. A MAB működését meghatározó jogszabályok hatályos változatai elérhetők a MAB honlapján, a Szabályok menüpontban.

 

A MAB szervezete

A MAB testületének („plénum”) létszáma megalakulása óta 18 és 31 fő között változott, a mindenkori hatályos felsőoktatási törvény vonatkozó előírásai szerint, néhány ciklusban 4-8 tanácskozó jogú személlyel kiegészítve. 2014. október 16. óta 20 tagú a testület, a 2012-18-as ciklusban nincs külföldi tagja. A tagokat korábban három, 2012. március 1. óta hat éves ciklusra különböző szervezetek, a törvényben meghatározott kvóták szerint delegálják, megbízásukat a miniszterelnöktől kapják. A MAB elnökét a korábbi ciklusokban a testület tagjai választották maguk közül, titkos szavazással, 2012. március 1. óta az elnököt az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI) vezető miniszter jelöli ki, az MTA elnökével egyetértésben.

Azonos ügyben a második szakvéleményt (ügytípustól függően az EMMI, az Oktatási Hivatal, vagy az érintett felsőoktatási intézmény kérésére) a MAB háromtagú Felülvizsgálati bizottsága alakítja ki. A MAB közhasznú szervezetként való gazdálkodását a Felügyelő bizottság felügyeli. A MAB Magyar- és Nemzetközi Tanácsadó Testületet is működtet.

Az ex ante eljárásokban (lásd alább) a döntések előkészítésében 10-20 tagú tudományterületi és egyéb szakbizottságok, illetve kollégiumok vettek-vesznek részt, ezek száma mindeddig 12 és 32 között mozgott. A szakbizottságok javaslataik kialakításához külső szakértőket kérnek fel írásos értékelések készítésére. Az ex post eljárásokban külső szakértőkből álló látogató bizottságok vesznek részt. A MAB TIR (Titkársági Információs Rendszer) adatbázisában immár több mint 2000 személy szerepel, közöttük néhány külföldi szakértő is.

A MAB testület és a különböző bizottságok munkáját a MAB titkársága segíti.

 

A MAB feladatai

Létrehozásakor a MAB alapfeladata a felsőoktatási intézményekben 1994-től (újra)induló doktori képzés feltételeinek értékelése, a doktori programok elő-akkreditációja volt. A feladatok azonban – törvényi meghatározással – igen hamar bővültek, s kiterjedtek az intézmények, a képzési programok értékelésére, illetve akkreditációjára (minőséghitelesítésére), az egyetemi tanári pályázatok értékelésére, az intézményi belső minőségbiztosítás-minőségfejlesztés támogatására (1996-2000, valamint 2005-2007 között), s jogszabály tervezetek véleményezésére. A jelenlegi feladatstruktúrát a következő táblázat mutatja:

  Intézmények Képzési programok Személyek
Ex ante eljárások (előzetes véleményezés) Intézménylétesítés Szaklétesítés (KKK)
Szakindítás
Doktori iskola létesítés
Egyetemi tanári pályázatok
Ex post eljárások (működő intézmények, képzések) Intézményakkreditáció Programakkreditáció  
Jogszabály tervezetek véleményezése      

 

A MAB eljárásai

Az előzetes (ex ante) véleményezési eljárásokban a MAB papíralapú, illetve elektronikus beadványok alapján alkot szakvéleményt, előzetesen megalkotott és közzétett bírálati szempontrendszer szerint, az Oktatási Hivatal (OH), illetve – egyetemi tanári pályázatok esetében – a felsőoktatási intézmények számára. A döntéshozatali eljárás háromszintű. A szakterület szerint illetékes szakbizottság külső bíráló(ka)t kér fel, s az ő írásos véleményük alapján tesz javaslatot a MAB plénuma számára. A MAB szakvéleményt (döntés a támogatás tárgyában és annak indokolása) a plénum határozatban rögzíti. A határozatok a MAB honlapján nyilvánosak. Fontos, hogy a MAB (elő-akkreditációs) határozatok nem engedélyezési döntések, az intézmények, képzések működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele az OH hatásköre. Az akkreditáció és az engedélyezés (licensing) tehát nem azonosak. Az OH azonban a mesterszakok indítása és a doktori iskolák létesítése tárgyában (elsőfokú eljárások) a MAB szakvéleményhez kötve van. Az egyetemi tanári pályázatok tárgyában alkotott szakvéleményt a MAB az adott felsőoktatási intézmény rektorának küldi meg.

A működő intézményeket, alap- és mesterképzéseket (ex post eljárások) a MAB a papíralapú és elektronikus önértékelési beadványok mellett külső szakértők, látogató bizottságok bevonásával, helyszíni látogatások beiktatásával (link legyen az eljárások (6) cikkhez)  értékeli. A látogató bizottságok írásos jelentését a MAB plénuma akkreditációs határozatban fogadja el. Ezek a határozatok és akkreditációs jelentések is elérhetők a MAB honlapján.

A működő doktori iskolák esetében az értékelés elektronikus adatok és önértékelés alapján történik, az Országos Doktori Tanács és a MAB által közösen működtetett doktori adatbázisban. A döntéshozatal itt négyszintű, a külső szakértők és a szakbizottságok után a javaslatokat az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium áttekinti, megerősíti, vagy – a döntések konzisztenciája érdekében – változtatja, s a plénum elé terjeszti. Külső szakértői helyszíni látogatásra csak különösen indokolt esetben kerül sor. Akkreditációs határozatot a plénum hoz. Ezek a határozatok a MAB honlapjáról (TIR adatbázis) és a doktori adatbázisban is elérhetők.

A MAB eljárásait és működését – a vonatkozó hatályos jogszabályok mellett – a MAB különböző működési szabályzatai részletezik.

 

A MAB nemzetközi beágyazottsága

A MAB mindenkori vezetése már a megalakulás óta különös hangsúlyt fektet a szervezet nemzetközi kapcsolataira. Ezért alakította meg a Nemzetközi Tanácsadó Testületét, s több testületi ciklusában is volt külföldi tagja. (Ez utóbbi a hatályos jogszabályok függvénye.) A MAB tagja a felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökségek világ- (INQAAHE), európai (ENQA), és közép-kelet európai (CEENQA) szervezetének. Mindhárom szervezet vezetőségében volt nemzetközileg választott képviselője a MAB elnök vagy egy-egy titkársági munkatárs személyében (Steering Committee, illetve Board tagság, ENQA alelnökség, itt jelenleg is Board tagság és CEENQA főtitkári pozíció). Mindezek mellett további tisztségeket is töltött-tölt be MAB titkársági munkatárs (EQAR regiszter bizottsági tagság, külföldi ügynökségek vezetésében tagság). Rendszeresen küld szakértőket más országok ügynökségeinek külső minőségbiztosítási eljárásaihoz, s részt vesz nemzetközi projektekben, konferenciákon. A nemzetközi fejlemények szoros figyelemmel követése (olykor alakítása, pl. ENQA működés, ESG kidolgozás) a MAB egyes eljárásaira és általános működésére is hatással van.

 

Más szervezetek

A magyar felsőoktatási intézmények külső minőségbiztosításában a MAB-on kívül más, külföldi szervezetek, ügynökségek is részt vehetnek. Korábban ez csak a kötelező hazai véleményezésen, akkreditációs eljárásokon túl, mintegy ráadásként történhetett. Ilyen módon több intézmény is (KLTE, SZTE, BCE) kérte az EUA általi, stratégiai jellegű intézményértékelést, a SZIE Állatorvostudományi Karát és képzéseit (ma önálló Állatorvostudományi Egyetem) az EAEVE is akkreditálta, s néhány intézmény egyes képzési programjaira kért nemzetközi értékelést.

A nemzeti felsőoktatási törvény egyik módosítása révén (beiktatta a 2015. évi CXXXI. törvény 65. § (3) bekezdése)2015. szeptember 1. óta pedig az eddig a működési engedélyhez, időszaki felülvizsgálathoz kizárólagosan előírt MAB értékelés helyett is kérhető külföldi, ENQA tag ügynökség általi külső minőségértékelés. Ennek részletszabályai azonban nincsenek megállapítva (pl. milyen kritériumok szerint történik az értékelés), s egyelőre egyetlen intézmény sem kért ilyen eljárást. 

 

Készítette: Szántó Tibor

Linkgyűjtemény:

 

Felhasznált irodalom: 

A MAB működését szabályozó első kormányrendelet:
66/1997. (IV. 18.) Kormányrendelet a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetéről, működéséről és az akkreditációs eljárás alapvető szabályairól. Lásd: Akkreditációs Értesítő 2(1997) No.2. 20-27.o. http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=606&lang=hu

A MAB működését szabályozó hatályos kormányrendelet:
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről. (Elérhető a MAB honlapján: http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=485&lang=hu

A MAB évkönyvei: http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=607&lang=hu

20 éves a MAB – jubileumi kiadvány: http://www.mab.hu/web/images/doc/kiadvanyok/20eves_130425.pdf

Bazsa Gy., Szántó T. (2008), „Felsőoktatási akkreditáció Magyarországon - Tegnap, ma, holnap”. Educatio XVII. évf. 1. szám, pp. 36-50. www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/519

Bazsa Gy. (2014), „A minőségügy és az akkreditáció” Educatio XXIII. évf. 1. szám, pp. 93-107. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=99

 

Utolsó módosítás: 2016.10.25.