Díjazottak

Utolsó módosítás dátuma: 2014.08.21.

A megoszott első díjak 2013-ban a következő nyelvi programokat illették:

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék: Fókuszban a XXI. Századi Készségek - Virtuális Szaknyelvi Műhely

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ: MagyarOK: Élmény és Tanulás

***

Tekintse meg rövid interjúinkat a díjazott programokról!

MagyarOK: Élmény és Tanulás:

Fókuszban a XXI. Századi Készségek - Virtuális Szaknyelvi Műhely:

Amennyiben további résztelek érdeklik programok kapcsán, az elérhetőségeket az alábbi programleírások alatt találhatja.

***

FÓKUSZBAN A XXI. SZÁZADI KÉSZSÉGEK - VIRTUÁLIS SZAKNYELVI MŰHELY
Pályázó:
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Nyelv: spanyol, angol

BGFA Budapesti Gazdasági Főiskolán 2011-ben készült egy felmérés annak feltérképezésére, hogy milyen készségeket várnak el a potenciális munkaadók az egyes szakokról kikerülő diákoktól. A felmérés eredményei alapján a Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék oktatói górcső alá vették a tanszék kurzuskínálatát, megvizsgálták, hogy az évek során kialakult, bevált gyakorlatukban miként érvényesülnek a megfogalmazott célok. Ennek alapján a meglévő oktatási gyakorlatot új kezdeményezésekkel egészítették ki, ennek eredményeképpen jött létre a Fókuszban a XXI. századi készségek című program, mely komplex program egyik innovatív és példaértékű kezdeményezése a Virtuális Szaknyelvi Műhely. A virtuális műhely közösen szerkeszthető wiki honlapok kreatív felhasználásával valósul meg, és erősen motiválja mind a hallgatókat, mind pedig az oktatót. Minden szaknyelvi csoportnak külön honlapja van, amely egyfajta virtuális osztályteremként működik. Az Európai Nyelvi Díjra elsősorban a Virtuális Szaknyelvi Műhely projektünkkel pályáztunk, melynek bemutatása az alábbi linken található.

A Fókuszban a XXI. századi készségek című program keretében további új, illetve tartalmilag-módszertanilag megújult kurzusok kapnak helyet, mint pl. az Üzleti élet az angol nyelvű hangzó médiában (szaktárgyi ismeretek és szaknyelvi beszédértés készségének együttes fejlesztése), az Interkulturális kommunikációs tréning vegyes anyanyelvű tanulócsoportban, vagy a Karrierépítés – naprakész tartalommal.

Részlet a pályázat értékeléséből:

A program új technológiák bevonására, virtuális osztályterem működtetésére és ezzel a diákok motivációjának növelésére is kiváló példát ad. Jól ráérez az új generációnak azon igényére, hogy kommunikációjukat gyakran és előszeretettel nem személyesen, de nem is e-mailen, hanem a közösségi felületeken akarják megosztani. A program e felület révén teremti meg a diákok számára azt az érzetet, hogy a közös és tartalmas munka is olyan, mintha egymással „csak” a facebook-on chatelnének. Külön értéke és motiváló ereje a projektnek az is, hogy a számos részfeladat mellett több valós eseményt/embereket is bevon, azaz éles helyzetbe hozza a diákokat. A virtuális utazásszervezés során jól egymásra épül az egyes nyelvi készségek fejlesztése (beszéd, prezentáció, írás), és a csoportmunka mellett az egyéni tanulásra is ösztönöz  A projekt több eredeti, módszertani ötletet is tartalmaz. Emellett az angol program a hallgatók segítségével egy igen nagyszabású információszűrést is megvalósít, amellyel arra ösztönzi a hallgatókat, hogy kritikusan tekintsenek az internetes forrásokra. Nagy értékű az a kezdeményezés is, hogy a hallgatók egymást is javítsák, azaz a tanár-diák értékelésen kívül megvalósuljon a társas (diák-diák) értékelés az oktatásban. A projekt mindeközben az oktatókról sem feledkezett meg, a tudásmegosztó fórum révén ez is megvalósul. Összességében a program számos eredeti, új ötletet tartalmaz, jól ötvözi a nyelvoktatással szembeni modern követelményeket a mai diákság igényeivel, és más intézményben is adaptálható.

További informácó:

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u 9-11.
tel.: 06/1/374-6201
web: A tanszék honlapja itt érhető el
programfelelős: Kovátsné dr. Loch Ágnes
e-mail: Kovatsne.LochAgnes@kvifk.bgf.hu
kapcsolattartó: Dr. Pál Ágnes
e-mail: Pal.Agnes@kvifk.bgf.hu

***

MagyarOK: ÉLMÉNY ÉS TANULÁS
Pályázó: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ
Nyelv: magyar mint idegen nyelv

PTEA MagyarOK program célja, hogy a magyart mint idegen nyelvet tanuló külföldieket kompetens nyelvhasználóvá tegye. A program módszertani vezérfonala az élményalapú és kooperatív nyelvtanulás. Az osztálytermi és órán kívüli tanulás kiegészíti egymást, hatékony nyelvelsajátítást tesz lehetővé, és segít a tanulói autonómia kialakításában.
A program több modulból áll: egy új tankönyvcsaládból, és a ráépülő, a célnyelvi környezetben való megmártózást segítő összetevőkből. A MagyarOK tankönyvcsalád négy – A1-B2 szintű – kötetből és tematikus füzetekből áll; 2013-ban az első kötet kerül megjelenésre. A tankönyvcsalád megfelel a Közös Európai Referenciakeretnek, alkalmazza a legújabb nyelvészeti kutatási eredményeket, és a tanulást az új technológiák széles körű felhasználásával segíti. A könyv honlapján ingyenesen letölthető tanári segédanyagokat, és az önálló tanulást segítő anyagokat teszünk elérhetővé (www.magyar-ok.hu).
Diákjaink mind tanórán, mind tanórán kívül, élőnyelvi környezetben szervezett programokon tanulnak magyarul. Ezek az élményalapú programok nem extrakurrikuláris események: tantermen kívüli teret biztosítanak a nyelvhasználathoz, és hozzájárulnak a tanulók integrációjához. A programokon szerzett nyelvi ismeretek rendszerezett feldolgozása a MagyarOK Expedíció irányított projektmunkája keretében történik. 2014-ben diákjaink integrációjának elősegítése érdekében kívánjuk beindítani a MagyarOK HomeStay programmodult, melynek keretében családnál kerül elszállásolásra a tanuló. A szállásadókat előzetesen informáljuk a hallgatók kulturális hátteréről, és felkészítjük őket a hallgatók szükségleteinek és érzelmi válaszainak megértésére és elfogadására.

Részlet a pályázat értékeléséből:

Jól átgondolt didaktikai koncepció, a valós igényeket – eddigi tapasztalatok és a magyar mint idegen nyelv oktatásáról rendelkezésre álló szakirodalom célzott alkalmazásával – sokoldalúan kielégítő program, a maga nemében egyedülálló és hiánypótló. A program tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek a korszerű nyelvoktatásra jellemzőek: élményszerűség, kooperatívitás, kommunikativitás, infokommunikációs technológiák használata, osztálytermi és órán kívüli tanulás szerves kapcsolata, projektmunka stb. A tananyaghoz kapcsolódó munkalapok, kártyák, szójegyzékek, ismétlőtesztek motiváló, segítő eszközei a tanulás folyamatának. Külön érdeme a tanári kézikönyv, mely a gyakorlati tapasztalatok átadásával és jó ötletekkel segíti a magyar mint idegen nyelv oktatását. A program újszerűségét a külföldiek beilleszkedését elősegítő, őket a magyar társadalomba integráló elemek adják. Az „Expedíció” és „HomeStay” innováció, a célnyelvi környezetbe való tényleges merülés lehetőségével. A koncepció minden ma rendelkezésre álló technológiát, lehetőséget megfelelően adoptál.

További információ:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ
cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.
tel.: 06/72-501-500
e-mail: pelcz.kata@pte.hu
web: www.isc.pte.hu, www.magyar-ok.hu
kapcsolattartó: Dr. Pelcz Katalin

Korábbi évek díjazottjai:

Az Európai Nyelvi Díjat elnyert európai programok adatbázisa

Az Európai Bizottság honlapján elérhető Európai Nyelvi Díj adatbázisban az összes eddigi díjnyertes program rövid leírása megtalálható.

English European Commission - Education & Training Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oldal küldése emailben

Díjazottak

Küldés