A szakképzésben is szükség van a fiatalok hangjára!

2024.05.06.

National VET Team | Ifjúság, Szakképzés

2024. április 3-5. között a spanyol Erasmus+ Nemzeti Iroda szervezésében Civic participation and EU values. Make Europe shine! címmel valósult meg egy TCA program közel 200 résztvevővel.

A Sevillában, Spanyolországban megrendezésre kerülő program fókuszában az Erasmus+ program egyik prioritása szerepelt: „részvétel a demokratikus életben, közös értékek és polgári szerepvállalás”.

Az Erasmus+ Program Pályázati Útmutatója, összefüggésben az Európai Bizottság által meghatározott irányvonalakkal, az egyik fókusz-területeként jelöli meg a demokratikus életbe való bekapcsolódást és szerepvállalást. Ezeknek az alapja, mint ahogy minden stratégiának, egy szükségletelemzés, amelyben számos kihívást tárt fel.

Ezek közül az egyik „azzal az európai tendenciával függ össze, miszerint kevesen vesznek részt a demokratikus életben, és az emberek keveset tudnak az európai ügyekről, illetve azok európai polgárok életére gyakorolt hatásáról. Sokan vonakodnak attól, vagy akadályozva érzik magukat abban, hogy aktív szerepet vállaljanak és részt vegyenek a közösségi életben vagy az Európai Unió politikai és társadalmi életében. Az Európai Unió jövője szempontjából rendkívül fontos az európai identitás megerősítése és a fiatalok demokratikus folyamatokban való részvétele.”(1)

A fenti felvetést számos kutatás megerősíti, melyre a továbbképzés több előadása is rávilágított, különösen kiemelve, hogy a közelgő Európai Parlamenti választások kapcsán fontos felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy a fiatalok is vállaljanak szerepet, mondják el véleményüket, és vegyék ki a részüket a saját országukat és Európát formáló demokratikus folyamatokból.

A szakképzési szektorban megvalósuló projektek esetében kiemelten fontos megemlíteni azokat a visszajelzéseket, amelyeket a fiatalok adtak a mobilitásukat követő kötelező kérdőíven keresztül (EU Survey).  Egy 2022-es projekt esetében, melyben 232 fő tanuló vett részt 2022-2023 között, a kiutazó fiatalok csupán 26%-a adott pozitív választ az alábbi kérdésre: „Érdeklődőbb lettem a választásokon való részvétel, más demokratikus folyamatok és a helyi közösségem élete iránt.”

Az alacsony érdekeltség a fenti kérdésekben nem csak a szakképzési szektor sajátossága. Minden terület képviselői beszámoltak arról a háromnapos programon, hogy a fiatalokat nehéz érdekeltté tenni az európai uniós folyamatok iránt. Ennek érdekében több ország résztvevői mutattak be jógyakorlatokat, hogy hogyan sikerült saját intézményüknek és annak szűk környezetének felhívni a figyelmét az Unió által meghatározott alapértékekre, vagy azt, hogy hogyan bővítették a résztvevők tudását az EU működéséről. Az Eurobarometer 15-30 közöttiek körében végzett kutatási adatai arra is rávilágítanak, hogy Magyarországon a fiatalok sokkal kevésbé érdeklődnek a választásokon való részvétel iránt.

Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint melyek a leghatékonyabb intézkedések arra, hogy a döntéshozók meghallják a fiatalok hangját? – a következő válaszok érkeztek (EU – 26178, HU – 1017)

Kérdés

EU átlag

Magyarország

Szavazás helyi, országos vagy európai választásokon 39 29

A közösségi médiában való részvétel például véleménynyilvánítással, hashtagek használatával vagy a profilképem megváltoztatásával

30 31
Politikai mozgalmakban, pártokban vagy szakszervezetekben való részvétel 26 19
Diák- vagy ifjúsági szervezetekben való részvétel 25 29
Részvétel nyilvános konzultáción a javasolt politikai kezdeményezésekkel kapcsolatban (online vagy offline) 23 27
Önkéntes munka egy jótékonysági / kampányszervezetnél 19 18
Bizonyos termékek bojkottálása vagy megvásárlása politikai, etikai vagy környezeti okokból 15 12

Részvétel az uniós ifjúsági párbeszédben

15 18
Kapcsolatba lépés egy politikussal egy adott kérdéssel kapcsolatban 11 13
Forrás: Eurobarometer, 2022, saját szerkesztés

A táblázatban kiemeltük azt a három területet, amelyben a magyar fiatalok nagyobb arányban válaszoltak pozitívan, mint az EU átlag. A diákszervezetek, a párbeszédek és a konzultációk a 15-30 év közötti magyarok véleménye szerint segíthetnek abban, hogy a döntéshozók meghallják a fiatalok hangját, és erősödjön részvételük a demokratikus folyamatokban. Ennek megfelelően érdemes olyan kezdeményezéseket keresni Magyarországon és az Európai Unióban, amely ilyen módon támogatja a fiatalokat abban, hogy hangjuk eljuthasson a megfelelő színtérre.

Azt, hogy az Erasmus+ programban milyen változtatásokra lenne szükség annak érdekében, hogy a részt vevő fiatalok érdeklődjenek a demokratikus életben való részvétel iránt, a TCA résztvevői a második napon dolgozták fel kiscsoportos munkában. Ennek során kiemelt helyet kapott a közösségi média edukatív szerepe, az Európa Pontok által kínált lehetőségek, az Európai Unió Kiadó hivatala által létrehozott kiadványok, de voltak olyan pályázók is, akik saját oktatási modulokat hoztak létre intézményükben, valamint szerveztek tematikus napokat. 

Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy az Erasmus+ program változást hozhasson és hatással legyen a fiataloknak a közéletben való szerepvállalására?

Mindenekelőtt fontos megemlíteni két olyan programot, amelyeknek sikerét hangsúlyosan mutatták be a továbbképzésen. A magyar intézményeknek érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, mert így nemcsak az Erasmus+ programban részt vevő diákok és munkatársak interkulturális készségeit és az Európai Unióról való tudását tudják fejleszteni, hanem azokét is, akik valami miatt nem élnek a mobilitások kínálata fejlődési lehetőséggel.


Tóth Judit Emma, NVET szakértő
A kép a szerző saját tulajdona

Európai Parlament Nagykövet Iskolája program

„Az Európai Parlament 2017-től minden tagállamban elindította az EP Nagykövet Iskolája programot. A program célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamentáris demokrácia iránt. A programban részt vevő iskolák diákjai a tanév során különféle iskolán belüli és kívüli programokon keresztül aktív ismereteket szerezhetnek az Európai Unióról és különösen az Európai Parlamentről. Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban részt vevő diákok és tanárok megismerik az európai polgári szerepvállalás kínálta lehetőségeket és az Európai Parlament szerepét a döntéshozatali folyamatban.”

2017-ben 25 iskola csatlakozásával indították útjára a projektet, jelenleg 53 intézmény tagja a programnak Magyarországon, de számos jelentkezés érkezett a 2023/2024-es tanévben is, akik közül várhatóan többen bekerülnek az egy tanéven átívelő tesztidőszak után a hivatalos nagykövet iskolák közé.

További információ az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programról

EuroApprentices

A 2017-ben indult programot a szakképzésben korábban mobilitási programon részt vett fiatalok hozták létre. A program erősíti a szakmai mobilitás láthatóságát és a szakképzési szektor Erasmus+ résztvevőinek társadalmi elkötelezettségét, európai értékeit és aktív polgárságukat. A kezdetben hat országból álló kezdeményezés ma már 11 ország fiataljai által segít – leginkább a közösségi médián keresztül – értéket közvetíteni és edukálni a fiatalokat az uniós ügyekkel kapcsolatosan.

A nemzeti irodák toborozzák és készítik fel a programban részt vevő tanulókat, valamint népszerűsítik a kezdeményezést saját országukban, és szervezik az éves találkozót a nagykövetek számára.

A EuroApprentices nagykövetek örömmel látogatnak például vállalatokhoz, szakképző iskolákba, hogy beszámoljanak külföldi tapasztalataikról. Emellett helyi és regionális szinten igyekeznek információt szolgáltatni a programról, és motiválni minél többeket a programban való részvételre.

További információ az EuroApprentices  programról

Jean Monnet program

A fentieken kívül a Jean Monnet program is kiemelt területként kezeli az uniós ügyekkel kapcsolatos edukációt a fiatalok körében, melynek keretében lehetőség van a magyar szakképző intézményeknek is pályázatot benyújtani közvetlenül az Európai Bizottsághoz. 

Erről az Erasmus+ Program Pályázati Útmutatójában áll rendelkezésre további információ. (magyar nyelvű verzió 466-477. oldal)

Nemzeti Tehetség Program

A hazai forrásból megvalósuló Nemzeti Tehetség Program felhívása is kiváló lehetőséget kínál ahhoz, hogy tematikus foglalkozásokkal bővítsük a diákok Európai Uniós ismereteit, hogy megismerjék a döntéshozatali folyamatokat, és azt is, hogy aktív állampolgárként hogyan és milyen fórumon van lehetőségük arra, hogy hangot adjanak véleményüknek.

Jó példa erre a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum projektje, amelyben a korábban Erasmus + programon részt vevő diákokból egy olyan felkészült, motivált és inspiráló közösséget hoztak létre, ahol a kiválasztott diákok (Erasmus+ Iskolai Nagykövetek) társaiknak és egymásnak is segítséget és ötleteket tudnak nyújtani abban, hogy a nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket minél hatékonyabban ki tudják használni, és tájékoztatják őket azokról a nemzetközi lehetőségekről, szakmai gyakorlatokról és versenyekről, amelyek az iskoláknak rendelkezésre állnak. Fontos, hogy a kiválasztott diákoknak az interperszonális, idegen nyelvi és kommunikációs, valamint problémamegoldó készségük is fejlődik a foglalkozások által, megszilárdul és kiteljesedik önképük, erősödik a munkaerőpiaci helyzetük. Célunk többek között, hogy felelősségteljes fiatalokká neveljük a programban részt vevő tanulókat, ami nélkülözhetetlen részét képezi az egész tanéven átívelő programnak. Emellett szükséges a globális gondolkodás kialakítása is, annak érdekében, hogy a fiatalok kritikus szemlélettel tudják megvizsgálni a különféle, őket érintő társadalmi helyzeteket. Végül célunk még az is, hogy bővüljenek az Európai Unióról alkotott ismereteik.

A Nemzeti Tehetség Program aktuális felhívásai itt érhetőek el.

Szerző: 
Tóth Judit Emma, NVET szakértő


(1) Erasmus+ Program Pályázati Útmutató, 1. változat (2024): 2023. november 28.

Utolsó módosítás: 2024.05.29.