Bolognai folyamat

Szakmai beszámoló a 2015. évi jereváni miniszteri találkozóról és Bologna Policy Fórumról

A korábbiaktól eltérően az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) oktatási minisztereinek 2015. évi találkozója az azt megelőző bukaresti találkozó után nem kettő, hanem három évvel később került megrendezésre. Ezt a bukaresti konferencián határozták el, tekintettel arra, hogy az EFT létrejötte és a szerkezeti átalakítások nagy részének megvalósulása után nincs szükség kétévenkénti beavatkozásra a további harmonizáció és a reformok megvalósítása során.

A találkozót ezúttal is a Bologna Followup Group (BFUG) készítette elő hároméves tevékenységének eredményeként. A minisztereknek előkészített anyag a BFUG munkacsoportjainak beszámolóiból és az azokban leírt javaslatokból, valamint a miniszteri nyilatkozat tervezetéből állt.

A következő három évre meghatározó stratégia a Nyilatkozatban, a megvalósítás részleteire vonat­kozó ajánlások a munkacsoportok jelentéseiben találhatók.

Ez utóbbiakat a miniszteri konferencia is tudomásul vette és megerősítette. A találkozón a miniszterek ugyan hosszan megvitatták a nyilatkozat­tervezetet, de abban igazán érdemi változtatásokat nem tettek, inkább csak pontosításokat, illetve hang­súlyok kiemelését javasolták. Az egyetlen kivétel a belorusz csatlakozás. A norvég oktatási és kutatási miniszter erős kételyeit fejezte ki abban a tekintetben, hogy Belorusszia betartja-e a BFUG által az ország képviselőivel egyeztetve kialakított menetrendet mindenekelőtt az akadémiai szabadság és az emberi jogok tekintetében. A miniszter – és az őt támogató északi miniszterek – javaslatára ezért az ország felvételét rögzítő megfogalmazás a következőképpen alakult: „On that basis, Ministers welcome Belarus as a member of the EHEA and look forward to working with the national authorities and stake­holders to implement the reforms identified by the BFUG and included in the agreed road map attached to Belarusian accession. Ministers ask the BFUG to report on the implementation of the roadmap in time for the 2018 ministerial conference.” A szöveg egyértelműen feltételes felvételként értelmezhető.

A miniszterek megerősítették azt a döntést is, hogy a következő találkozó 2018-ban Franciaországban legyen. Szokás szerint Franciaország egyúttal vállalta a Bologna Titkárság működtetését is. Ez azonban a BFUG-ben lefolytatott viták eredményeképpen egy átmeneti státuszú titkárság lesz; nem állandó és professzionális – ami a távlati tervekben szerepel –, de nemzetközi összetételű annyiban, hogy székhelye ugyan Párizsban lesz, de az alkalmazottak felét más országok delegálják és finanszírozzák.

A Bologna Policy Fórum záródokumentumában a résztvevő (elsősorban mediterrán és közel-keleti, az EFT-vel szomszédos) országok miniszterei kifejezték együttműködési készségüket az EFT-vel, valamint az itt bevált eszközök, vagy azokhoz hasonlók bevezetésére irányuló törekvésüket.

A munkacsoportok beszámoló jelentései, valamint a konferencián bemutatásra került „ECTS User Guide 2015”, a „European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA 2015”, valamint a „Bologna Process Implementation Report 2015” dokumentumok sem változtak; ezeket a miniszterek szintén jóváhagyták. A dokumentumok szabadon elérhetők a http://bologna-yerevan2015.ehea.info/pages/view/documentswebcímen.
 

Nyilatkozat a következő három évet meghatározó stratégiáról

A Nyilatkozat bevezető része kiemeli az EFT harmonizációra törekvő reformfolyamatának alap­jaként az állami felelősségvállalást, az akadémiai szabadságot, az intézményi autonómiát, a tisztesség iránti elkötelezettséget, valamint a jelentős állami támogatást. A megvalósítás eszközeiként kiemeli a közös képzési szerkezetet, a minőségbiztosítás elveinek és folyamatának, valamint a diplomák elis­merésének azonos értelmezését. A célok megvalósításának legfőbb akadályaként említi az eszközök formális, bürokratikus és gyakran helytelen alkalmazását. AZ EFT harmonizációs programjának nehézségeként említésre kerül még a gazdasági válság.

Az elért eredmények méltatása mellett a hiányosságok kiküszöbölésére néhány régebbi prioritást megerősít, illetve újakat jelöl meg. Ezek a következők. Az oktatás és tanulás minőségi javítása, a hallgató­központú, tanulási eredményekre épülő oktatás kiterjesztése és érdemi megvalósítása, az ebben érintettek aktív részvételével. A felsőoktatás hozzáférhetővé tétele a társadalom minden rétege számára az esélyek egyenlőségére törekvéssel, beleértve ebbe a bevándorlókat és menekülteket is. A szerkezeti reformok érdemi megvalósítása annak érdekében, hogy az EFT egészében lehetővé váljon a kölcsönös bizalom alapján a kreditek és a diplomák elismerése. Ennek érdekében a kevésbé előrehaladott országoknak a többiek segítségét ígérik. A Nyilatkozat a BFUG feladatául jelöli meg az EFT irányítási módszereinek egyszerűsítését és hatékonyabbá tételét az említett célok elérésének érdekében.

A Nyilatkozat függeléke konkrétabb célokat is megjelöl.

Ezek közül kiemelem a következőket:

  • a rövid ciklusú felsőoktatási képzések jelentőségének hangsúlyozását; amely szerint a képesítéseket be kell venni a KKR-ekbe, és olyan országokban is el kell ismerni, amelyekben még nem folyik ilyen képzés;
  • a diplo­más pályakövetés alapján különösen az alapdiplomával rendelkezők munkába állásának segítését;
  • a „korábbi tapasztalatok” és tanulmányi eredmények elismerését;
  • a felsőoktatási intézmények oktatói­nak és adminisztrátorainak mobilitását;
  • a diplomák szintjének és a képzettségeknek automatikus elismerését, valamint
  • az intézményi akkreditációk során az EQAR által regisztrált bármely akkreditá­ciós szervezet közreműködését, amennyiben az a nemzeti előírásoknak megfelelően jár el.

Külön érdemes megemlíteni a hallgatói juttatások és kölcsönök hordozhatóságának elősegítésére irányuló ajánlást. Ennek előzménye egy hosszú vita volt a BFUG ülésein, aminek a következménye egy viszonylag megengedő megfogalmazás lett: „to promote the portability of grants and loans taking into account the guidelines from the Working group on mobility and internationalization”.

A miniszterek elfogadtak egy fontos BFUG dokumentumot is, amelynek címe:The Bologna Process Revisited: the Future of the European Higher Education Area. Ez áttekinti mind a Bolognai Folyamat, mind az EFT jelenlegi helyzetét, és részletesen elemzi az elkövetkezendő három év teendőit. Az eddigiektől eltérően megjelöli a kialakítandó munkacsoportok feladatait is, aminek alapján a követ­kező BFUG ülésen, amelyet Luxemburgban tartanak 2015. szeptember 8-9-én, várhatóan meg is alakulnak a munkacsoportok. Ezekbe lehetőség szerint érdemes magyar szakértőket is küldeni.

Szerző: Keszei Ernő, a Nemzeti Bologna Bizottság elnöke, BFUG képviselő

 

A miniszteri fogadás a jereváni TUMO Center for Creative Tech­nologies épületében volt, amelyet az Egyesült Államokba kivándorolt örmény Simonian család által létrehozott „Simonian Alapítvány” tart fenn. Az intézmény célja 12 és 18 év közötti fiatalok iskolán kívüli oktatása a névben is jelzett ismeretekre, ilyen szerepében a világon egyedülálló. A kezdeményezés nagyon sikeres, hamarosan épül egy hasonló intézmény egy másik örmény városban. Az egyetemlátogatás során pedig kiderült pl. az, hogy az örmény egyetemek két „doktori fokozatot” adnak; a „tudomány kandidátusa” és a „tudomány doktora” elnevezésűeket. A Jereváni Állami Egyetem rektora szerint „a (kutatói) társadalom még nem érett meg arra, hogy ezek helyett az egyetlen Ph. D. fokozatot bevezessék.”

 

Utolsó módosítás: 2018.09.03.